header over ons kerkelijk centrum
usp icoon outline kerkelijkcentrum
In combinatie met catering
usp icoon outline kerkelijkcentrum
Ruime zalen
usp icoon outline kerkelijkcentrum
Kleine of grote bijeenkomst
usp icoon outline kerkelijkcentrum
Diverse arrangementen

Huurvoorwaarden Kerkelijk Centrum

Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst, die tussen huurder en verhuurder is gesloten.

 • Het Kerkelijk Centrum is te huur van maandag tot en met zaterdag mits er geen kerkelijke activiteiten plaatsvinden. Op zon- en christelijke feestdagen zijn de ruimten alleen bestemd voor kerkelijke en religieuze activiteiten en voor concerten.
 • Aan de verhuur zijn de volgende beperkende voorwaarden gesteld:
  • er mag geen politieke propaganda plaatsvinden;
  • versterkte livemuziek en versterkte live acts zijn zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan;
  • er mogen geen activiteiten worden gehouden die in strijd zijn met algemeen erkende Christelijke normen en inzichten.
 • Na 00.00 uur en voor 08.00 wordt de kerk niet verhuurd.
 • Huurder dient minimaal 4 weken vooraf aan de afgesproken datum alle technische en organisatorische zaken met een door de verhuurder aangewezen vertegenwoordiger door te spreken.
 • Bij het annuleren van de huurovereenkomst minder dan twee maanden vóór de vastgestelde huurdatum, is een vergoeding verschuldigd van 10 % van de huursom. Bij annulering minder dan 1 maand vóór de verhuur­datum is 25 % en bij annulering minder dan 14 dagen vóór de verhuurdatum is 50% van de volledige huursom verschuldigd. Indien zonder te annuleren de huurder geen gebruik van de gehuurde ruimten maakt is de volledige huursom verschuldigd.
 • De gehuurde ruimten dienen achter gelaten te worden in de staat waarin zij werden gehuurd. Door de huurder veroorzaakte vervuiling dient te worden verwijderd.
 • Als dit naar het oordeel van de door de verhuurder aangewezen vertegenwoordiger onvoldoende is gebeurd en een extra schoonmaakbeurt nodig is, komen de kosten hiervan voor rekening van de huurder.
 • Catering is in overleg met de verhuurder mogelijk.
 • Het nuttigen van eigen drank- en etenswaren is niet toegestaan.
 • Onderverhuring is niet toegestaan.
 • Technische apparatuur (eigendom van de verhuurder) mag alleen door de vertegenwoordiger van de verhuurder (of met diens toestemming door een aangewezen derde) worden bediend.
 • Laden en lossen voor de deur is mogelijk in overleg met vertegenwoordiger van de verhuurder.
 • Het is huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte(n) of de inrichting daarvan aan te brengen, zonder uitdrukkelijke toestem­ming van de verhuurder.
 • Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken dan waarvoor het is verhuurd.
 • Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg en met goedkeuring van de verhuurder te geschieden.
 • De inrichting van het gehuurde moet voldoen aan de voorschriften van de Brandweer Zuidplas.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen. De inventaris mag niet zonder overleg met vertegenwoordiger van de verhuurder verplaatst worden en dient na afloop in de oorspronkelijke opstelling teruggeplaatst te worden.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van door de huurder meegebrachte goederen
 • De verkoop van entreebewijzen, programma’s en de organisatie hiervan geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, tenzij anders is overeengekomen.
 • Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 • Bij de huurprijs is het gebruik van het orgel en de piano niet inbegrepen. Het orgel of de piano dient apart te worden (bij)gehuurd. Bij gebruik van het orgel speelt in principe de vaste organist. Het honorarium van de organist is niet in de huurprijs van het orgel inbegrepen. De verhuurder mag ook zelf een organist aanwijzen, mits deze persoon een ervaren speler is. 
 • Wanneer een bepaald soort gebruik naar het oordeel van verhuurder een schade c.q. schoonmaakkosten geeft, kan verhuurder aan huurder een borgsom vragen. Deze borgsom dient tegelijkertijd met de huursom te worden betaald. Zodra na verhuurdatum bekend is of en zo ja welke kosten moeten worden gemaakt, wordt u daarvan in kennis gesteld. De borgsom wordt met de gemaakte kosten verrekend.
 • Alle prijzen genoemd op de website, in de offerte of factuur zijn inclusief b.t.w.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten